Delta Toronto East

2035 Kennedy, Toronto, Ontario M1T 3G2

2035 Kennedy, Toronto, Ontario M1T 3G2
Hotel