Mimico Square

2445 Lake Shore W, Toronto, Ontario

2445 Lake Shore W, Toronto, Ontario
Public Space