Gordon Cressy

president, Nelson Mandela Children's Fund (Canada)