John Steinberg, 1944–2011

A Toronto fashion icon passes away

by