Otello

Very good Verdi. Otello’s so good it’ll make you jealous

by