Odd or Edan?

Boston beatmaster likes to take it easy

by