The Legend Of Tarzan won't make you go ape

He Tarzan, we bored

by